Hình Thức Thanh Toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt